PROJEKT EWALUACJI.

 

1.     Przedmiot ewaluacji (co ewaluujesz, co chcesz zbadać?).

2.     Cel ewaluacji (po co ewaluujesz, czego chcesz się dowiedzieć?).

3.     Pytania kluczowe ewaluacji (szczegółowe zagadnienia, o których chcesz otrzymać informację).

4.     Ustalenie kryteriów do badanych zagadnień (szczegółowe zasady, które pozwolą na jednoznaczną odpowiedź na pytania kluczowe).

5.     Metody ewaluacji (jakich narzędzi użyjesz podczas przeprowadzania ewaluacji).

6.     Harmonogram ewaluacji (kiedy dokonano ewaluacji, terminy kolejnych działań w ramach ewaluacji).

7.     Wykonawcy ewaluacji (kto przeprowadził ewaluację?).

8.     Wyniki ewaluacji (wybór formy prezentacji wyników, raportu ewaluacyjnego).

9.     Wnioski z ewaluacji (wskazanie mocnych i słabych stron badanego zagadnienie, propozycje działań naprawczych).

 

 

 

 

 Ewaluacja - należy przez to rozumieć ocenę przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służącą doskonaleniu tych działań; (na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego).

Jest to również zbieranie, analiza oraz interpretacja danych na temat znaczenia i wartości tego, co podlega badaniu, przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych. Ewaluacja opisuje przebieg oraz wyniki końcowe badanych działań zarówno z pozytywnej jak i negatywnej strony. Porównuje rezultaty ze wstępnymi założeniami.

Metody stosowane podczas ewaluacji:

Ø      Analiza dokumentacji – podajemy rodzaj dokumentu i szczegółowo jakie informacje z niego odczytujemy,

Ø      Kwestionariusz np. wywiadu – notujemy pytania i odpowiedzi,

Ø      Karta obserwacjiopisujemy co, kiedy, gdzie obserwowaliśmy,

Ø      Ankieta – dobra ankieta powinna mieścić się na jednej stronie i zawierać maksimum 10 pytań, w tym:

§         2,3 pytania zamknięte (TAK, NIE, NIE WIEM)

§         maksymalnie 2 półzamknięte (z podanymi możliwościami odpowiedzi),

§         2,3 półotwarte (niedokończone zdania np. Jeśli pojedziemy na wycieczkę to do .....),

§         1 otwarte na końcu ankiety.

Każde pytanie powinno zawierać instrukcję odpowiadania np. podkreśl odpowiedź. Przed skonstruowaniem ankiety warto się zastanowić kiedy, kogo i o co chcemy zapytać? Nie należy zachęcać do ankiet anonimowych (można dać wybór) – szkoła nie powinna uczyć pisania anonimów.

 

Przykład ewaluacji:

Ewaluacja programu wychowawczego klasy piątej w roku szkolnym 2004/2005.

 

1.     Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji o stopniu opanowania przez uczniów klasy V umiejętności i wiadomości przewidzianych w programie wychowawczym w roku szkolnym 2004/2005.

2.     W wyniku ewaluacji powinno się uzyskać odpowiedzi na pytania:

Ø     Czy uczniowie potrafią prawidłowo funkcjonować w społeczności klasowej i szkolnej?

Ø     Czy uczniowie potrafią poznawać siebie?

Ø     Czy uczniowie potrafią wyrażać swoje uczucia?

Ø     Czy uczniowie potrafią się prawidłowo komunikować?

Ø     Czy uczniowie prezentują postawę proekologiczna?

Ø     Czy uczniowie potrafią dbać o bezpieczeństwo swoje i innych?

3.     Do wybranych wskaźników przyjęto następujące kryteria:

Wskaźnik

Kryterium

Wynik badania

 

 

 

 

 

uczniowie potrafią prawidłowo funkcjonować w społeczności klasowej i szkolnej

q       Znają swoje prawa i obowiązki,

 

q       Prawidłowo spełniają obowiązki dyżurnego klasy,

q       Biorą aktywny udział w uroczystościach szkolnych (np. 30 % uczniów brało udział w akademiach),

q       Kulturalnie zwracają się do osób dorosłych,

q       Kulturalnie zwracają się do koleżanek i kolegów,

q        Nie używają wulgaryzmów,

 

q       Dokonują samooceny swojego zachowania.

80 % uczniów zna swoje prawa, a 60 % obowiązki.

Wszyscy uczniowie prawidłowo spełniają obowiązki dyżurnych.

Nieliczni uczniowie biorą udział w akademiach szkolnych (25 %); większość uczniów uczestniczy w zabawach i dyskotekach.

Większość  uczniów kulturalnie zwraca się do osób dorosłych.

Część uczniów niekulturalnie odnosi się do koleżanek i kolegów.

Większość uczniów stara się nie używać wulgaryzmów.

Wszyscy uczniowie potrafią dokonać samooceny swojego zachowania.

uczniowie potrafią poznawać siebie

q       dostrzegają swoje mocne strony

q       potrafią określić swoje potrzeby i możliwości,

q       rozwijają swoje zainteresowania – 50 % uczniów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,

q       w swoich działaniach kierują się uniwersalnymi wartościami.

 

uczniowie potrafią wyrażać swoje uczucia

 

 

uczniowie potrafią się prawidłowo komunikować

 

 

uczniowie prezentują postawę proekologiczna

 

 

uczniowie potrafią dbać o bezpieczeństwo swoje i innych

 

 

 

4.     Ewaluację przeprowadzono metodą ankietowania. Ankietowaniu poddano 11  uczniów klasy piątej (100 %). Przeanalizowano również dokumentację: dziennik lekcyjny klasy V – uwagi o zachowaniu uczniów, udział klasy w imprezach szkolnych, akcjach ekologicznych, teczkę wychowawcy klasy V – informacje o udziale w uroczystościach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych, karty samooceny zachowania uczniów. Wychowawca  przeprowadzał obserwacje osobiste zachowania uczniów w ciągu całego roku szkolnego, a istotniejsze uwagi odnotował w klasowym zeszycie uwag i dzienniku lekcyjnym.

5.     Ewaluację przeprowadzono w dwóch terminach 01.05 – podsumowanie pracy wychowawczej w I półroczu i 06.05 – ewaluacja całego programu wychowawczego.

6.     Ewaluacje przeprowadziła wychowawczyni klasy V – mgr Joanna Górnisiewicz.

7.     Szczegółowe wyniki ewaluacji przedstawia zaprezentowana wcześniej tabela. Na ich podstawie można stwierdzić, że osiągnięto większość planowanych efektów działań wychowawczych w klasie V. Poprawy wymaga:

o       Stosowanie zasad kultury osobistej przez część uczniów klasy V,

o       Zaangażowanie klasy w uroczystości szkolne,

o         

 

Wnioski do pracy wychowawczej w przyszłym roku szkolnym:

 

Opracowała:

mgr Joanna Górnisiewicz